SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16

IM. MARII KONOPNICKIEJ W BYTOMIU

 Bolu Escort Balikesir Escort Adapazari Escort

Pomoc materialna

 - stypendia szkolne

 - dofinansowanie podręczników

 - inne

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BROSZURKA INFORMACYJNA W SPRAWIE
STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015

I. Miejsce i termin złożenia wniosku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu przyjmuje wnioski na stypendium szkolne wyłącznie dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bytom.

Wnioski o przyznanie  stypendium szkolnego należy składać bezpośrednio w MOPR  (Strzelców Bytomskich 21) oraz w Terenowych Punktach Pomocy Środowiskowej, wyznaczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, w następujących lokalizacjach:

 1. Bytom-Bobrek, ul. Piecucha 10
 2. Bytom-Szombierki, ul. Orzegowska 20 a
 3. Bytom-Miechowice, ul. Stolarzowicka 35
 4. Bytom-Stroszek, ul. Szymały 122 b

Wnioski należy złożyć w najbliższym punkcie według miejsca zamieszkania wnioskodawcy, zgodnie z wykazem ulic obsługiwanych przez dany punkt terenowy. Wykaz punktów terenowych oraz ulic obsługiwanych przez dany punkt reguluje zarządzenie Dyrektora MOPR.

W przypadku uczniów uczęszczających do szkoły publicznej na terenie gminy Bytom, wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy potwierdzić w szkole, do której uczeń uczęszcza.
Uczniowie, uczęszczający do szkół poza gminę Bytom oraz do szkół niepublicznych na terenie Bytomia zobowiązani są do wniosku dołączyć zaświadczenie potwierdzające kontynuację nauki w roku szkolnym 2014/2015.

Wnioski składa się dla uczniów, słuchaczy i wychowanków uczęszczających do:

1)      szkół publicznych na terenie gminy Bytom,

2)      szkół niepublicznych na terenie gminy Bytom,

3)      szkół publicznych i niepublicznych poza terenem gminy Bytom,

4)      kolegiów,

5)      ośrodków, określonych w art. 90b ust.3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

Wnioski będą przyjmowane od 1 sierpnia do 15 września 2014 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.

W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po w/w terminie (np. w sytuacji pobytu w szpitalu, ciężkiej choroby). W powyższej sytuacji należy przedłożyć stosowne dokumenty, potwierdzające brak możliwości złożenia wniosku w terminie.

Jeżeli wnioskodawca stara się o stypendium na kilkoro dzieci (dwoje, troje i więcej) to wówczas zobowiązany jest ująć wszystkie dzieci na jednym wniosku, niezależnie od szkoły. Pełnoletni uczeń składa wniosek na siebie.


II. Komu przysługuje pomoc materialna

 Zgodnie z art. 90b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) pomoc przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

UWAGA:

Świadczenia pomocy materialnej przysługują również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki ( czyli do ukończenia 18 roku życia).


III. Kryterium uprawniające do otrzymania stypendium
szkolnego

Obecnie kryterium dochodowe uprawniając ucznia do otrzymania stypendium szkolnego nie może przekroczyć kwoty  456,00 zł netto na członka rodziny. W przypadku osoby samotnie gospodarującej dochód nie może przekroczyć 542,00 zł

Powyższe kryterium uregulowane zostało w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jedn.: Dz. U z 2013 r. poz. 182 z późn. zm)

Kryterium dochodowe zostało podzielone na dwie kategorie :

Kategoria I – dochód netto na członka rodziny do 410,40 zł

Kategoria II dochód netto na członka rodziny od  410,41 zł do 456,00 zł

 

IV. Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenie o osiągniętych dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

- zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto wg wymogów określonych w art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst. jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.),

- kwotę z 1 ha przeliczeniowego uzyskujemy w przeliczeniu; wielkość gospodarstwa * 250 zł,

- wyroki sądowe potwierdzające wysokość zasądzonych alimentów lub zaświadczenia od komornika potwierdzające brak egzekucji świadczeń alimentacyjnych

- decyzja z ZUS o wysokości renty/ emerytury, odcinek renty/emerytury,

- oświadczenie rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych, osoba, prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych przedkłada zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego, zawierające informację o wysokości:

 • przychodu
 • kosztów uzyskania przychodu
 • różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;  
 • dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza
 • odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne
 • należnego podatku
 • odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych
  z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

- w stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym (ryczałt, karta podatkowa) – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

 

V. Dochody gospodarstwa domowego

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. ust.3

„Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1)  miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

2)  składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,

3)  kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

ust. 4 Do dochodu ustalonego zgodnie z ust.3 nie wlicza się:

1)  jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,

2)  zasiłku celowego,

3)  pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty,

4)  wartości świadczenia w naturze,

5)  świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji, zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.”

 

UWAGA:

 1. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.).
 2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90o ust. 4 ustawy
  o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.).
 3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Art. 90o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.).
 4. Na podstawie art. 233 kodeksu karnego (kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie   ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 5. W składanym wniosku na stypendium szkolne należy wpisać pełny skład gospodarstwa domowego. Zgodnie z art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2014r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U z 2013 r. poz. 182 z późn. zm) „rodzina – osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkując i gospodarujące.


Formy udzielenia stypendium szkolnego

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub w kilku formach spośród następujących:

 1. pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych w szkole, w tym zajęciach wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w ramach planu nauczania lub udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkoła,
  w szczególności w kursach językowych, informatyczno - komputerowych, w tym zajęciach prowadzonych w systemie e-learningowym, zajęciach logopedycznych, korekcyjno - rekompensacyjnych;
 2. pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym: zakup podręczników, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, książek typu encyklopedie, słowniki, atlasy, wyposażenia szkolnego typu tornister, plecak lub przybory szkolne;
 3. pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania
  w szczególności: przejazdy środkami komunikacji publicznej do i z miejsca pobierania nauki, zakwaterowanie w internacie, bursie na stancji, posiłki w stołówce- w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów

 

 Okres przyznawania stypendium szkolnego

1. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku  słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych na okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy
w danym roku szkolnym.

 Rok szkolny 2014/2015

 1. Stypendium jest wypłacane w dwóch okresach wrzesień - grudzień, styczeń- czerwiec danego roku szkolnego niezwłocznie po otrzymaniu dotacji.
 2. Realizacja stypendium następuje po rozliczeniu faktur cząstkowych oraz opiewających na całą kwotę przyznanego stypendium.
 3. Faktury przedkłada się w miejscu złożenia wniosku.
 4. Faktury nie przedłożone w okresie wrzesień – grudzień 2014 r (nawet te wykupione
  od miesiąca września 2014 r.) będzie można przedstawić do refundacji w okresie styczeń- czerwiec 2015 r (ale będą one refundowane tylko ze stypendium następnej transzy, tj. tej która będzie przyznana na okres styczeń- czerwiec 2015 r.)
 5. 5.      Wysokość stypendium szkolnego od 1 stycznia 2014 r. wyliczana będzie
  na podstawie ilości uczniów zakwalifikowanych do przyznania stypendium oraz wysokości otrzymanej dotacji.

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 obowiązują faktury i rachunki za :

 1. Zakup podręczników, przyborów szkolnych, odzieży sportowej – od lipca 2014 r.
 2. Abonament internetowy – (od września 2014 r. do czerwca 2015 r.).
 3. Bilety za dojazdy do szkoły poza Bytom dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
  (od września 2014 r. do czerwca 2015 r).

       Refundacji nie podlegają:

a)      zakupy codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiające uczniowi uczęszczanie do szkoły (np. kurtka, buty),

b)     wydatki za usługi montażowe, serwisowe oraz podobne,

c)      wydatki na ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków, komitet rodzicielski,

d)     wyjazdy o charakterze rekreacyjnym, sprzęt rekreacyjny,

e)      sprzęty rehabilitacyjne, wkładki ortopedyczne.

Oryginały faktur, bądź oryginały rachunków uproszczonych, muszą być imienne, wystawione na wnioskodawcę (rodzica lub pełnoletniego ucznia). Faktury i rachunki muszą zawierać datę wystawienia, numer dokumentu, pieczątkę i podpis osoby wystawiającej fakturę lub rachunek. Istotne jest także aby np. buty, bluza itp. były rzeczami sportowymi, niezbędnymi w procesie edukacyjnym ucznia.

 

Druki do pobrania

Dostępne są na stronie internetowej MOPR Bytom, „ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie” w zakładce: druki do pobrania  Dział Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów     

 • wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
 • wniosek o przyznanie zasiłku  szkolnego
 • regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zam. na terenie Gminy Bytom.


ZASIŁEK SZKOLNY

 1. Przyznanie zasiłku szkolnego

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty - zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego -np. pożar, powódź , zgon członka rodziny.

 1. Forma przyznania  zasiłku szkolnego

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

 1. Wysokość zasiłku szkolnego

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 530,00 zł.

 1. Termin ubiegania się o zasiłek szkolny

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od  wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
14 X - DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ


14 X - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

06:15

wschód

16:41

niedziela
20 października 2019

Ireny, Kleopatry, Jana

Ferie za 82 dni
Nowy Rok za 72 dni

Mapa strony

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej
w Bytomiu, ul. Rataja 3
Zalecana przeglądarka FF5+, IE8+, Opera 9.5+, Chrome
Tworzenie stron WWW dwTeam.eu