SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16

IM. MARII KONOPNICKIEJ W BYTOMIU

 Bolu Escort Balikesir Escort Adapazari Escort

Prawa i obowiązki

1.     Uczeń ma prawo do:

a)       właściwie zorganizowanego procesu edukacji zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b)       przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności,

c)       wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi,

d)       znajomości wymagań edukacyjnych oraz kryteriów oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych,

e)       znajomości sposobów sprawdzania osiągnięć i postępów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności,

f)        znajomości Statutu Szkoły, w tym Ocenianie Wewnątrzszkolne,

g)       znajomości programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki,

h)       odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych oraz w okresie dni wolnych od nauki,

i)         powiadamiania z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów, zgodnie z zasadami określonymi w WSO,

j)         dodatkowej pomocy nauczyciela zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie                                z opanowaniem podstawy programowej,

k)       opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej i poszanowanie jego godności w sprawach osobistych, rodzinnych,

l)         życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacji,

m)     swobody wyrażania myśli i przekonań, a w szczególności dotyczących życia szkoły, światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza dobra innych,

n)       rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez udział w pracach w wybranej przez siebie organizacji działającej na terenie szkoły lub koła zainteresowań,

o)       reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,

p)       sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz jej uzasadnienia,

q)       korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,

r)        korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru bibliotecznego, sprzętu komputerowego, podczas zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych,

s)       wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,

t)        wolnego wyboru zajęć pozalekcyjnych.

2.      Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły dotyczących zwłaszcza:

a)      systematycznego i aktywnego udziału w zajęciach edukacyjnych i w życiu szkoły,

b)      wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, systematycznego przygotowania się do zajęć edukacyjnych,

c)      punktualnego przychodzenia na zajęcia edukacyjne,

d)      przestrzegania zasad kultury i współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, innych pracowników szkoły,

e)      postępowania w sposób zgodny z dobrem społeczności szkolnej, dbania o honor, dobre imię i tradycje szkoły,

f)        okazywania szacunku nauczycielom oraz pracownikom szkoły, kolegom,

g)      przeciwstawiania się brutalności i agresji,

h)      naprawienia wyrządzonej szkody,

i)        dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

j)        przestrzegania zakazu palenia papierosów, używania alkoholu i narkotyków w szkole i poza nią,

k)      przebywania w trakcie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz przerw na terenie szkoły,

l)        dbania o życie i zdrowie oraz higienę osobistą,

m)    przychodzenie na zajęcia w mundurku szkolnym,

n)      stosowania się do zasad korzystania w szkole z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych,

o)      dostarczania od rodziców pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych bezpośrednio po powrocie do szkoły, o ile rodzic nie zrobił tego wcześniej.
 

6 XII - Dzień św. Mikołaja

 

10 XII - Dzień Ochrony Praw Dziecka


12 XII - Zebrania z rodzicami 

07:35

wschód

15:39

czwartek
12 grudnia 2019

Joanna, Aleksandra, Dagmara

Ferie za 29 dni
Nowy Rok za 19 dni

Mapa strony

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej
w Bytomiu, ul. Rataja 3
Zalecana przeglądarka FF5+, IE8+, Opera 9.5+, Chrome
Tworzenie stron WWW dwTeam.eu