Doradztwo zawodowe

Informacja nr 1 dot. rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 w BYTOMIU

 1. Założenia WSDZ

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. System ten określa rolę i zadania nauczycieli w ramach rocznego planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, metody pracy.

Dobrze przygotowany uczeń do podjęcia decyzji edukacyjnej i zawodowej to taki, który wie, jakie ma zainteresowania i predyspozycje, potrafi dokonać samooceny, zna swoją wartość, umie samodzielnie wybrać szkołę średnią, ma plany na przyszłość.

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego zakłada, że:

 • Wybór zawodu nie jest pojedynczym aktem – to długotrwały proces stanowiący sekwencje decyzji podejmowanych przez wiele lat.
 • Na wybór zawodu składają się: wiedza na temat własnych predyspozycji i umiejętności, wiedza na temat zawodów, ścieżek edukacyjnych i rynku pracy.
 • Preferencje edukacyjne i zawodowe są zależne od uwarunkowań wewnętrznych (cechy osobowości, temperament, zdolności) i zewnętrznych człowieka (doświadczenia, otoczenie społeczne).
 • Szkoła podstawowa obok rodziny stanowi środowisko mające istotny wpływ na podejmowanie decyzji edukacyjnych uczniów.
 • Działania w ramach WSDZ powinny być zaplanowane, spójne, prowadzone w sposób ciągły i systematyczny.
 1. Podstawy prawne

Najważniejsze założenia związane z realizacją WSDZ w szkole zawarte są w dokumentach:

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 ze zm.)

Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku.

Rozporządzenia MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole z dnia 9 sierpnia 2017 roku.

Rozporządzenie MEN z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego;

Rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego.

 1. Główny cel realizacji orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego w szkole podstawowej

Celem orientacji zawodowej w klasach I–III jest wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji.

Celem orientacji zawodowej w klasach IV–VI jest poznawanie własnych zasobów, zapozna-nie uczniów z wybranymi zawodami i rynkiem pracy, kształtowanie pozytywnej i proaktywnej postawy uczniów wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zdolności, zainteresowań oraz pasji.

Celem doradztwa zawodowego w klasach VII–VIII szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania przy wsparciu doradczym decyzji edukacyjnych i zawodowych uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji.

 1. Działania związane z doradztwem zawodowym i ich adresaci

Działania związane z doradztwem zawodowym w szkole podstawowej są kierowane do trzech grup adresatów: uczniów, rodziców, nauczycieli.

Działania kierowane do uczniów:

– udzielanie porad i konsultacji indywidualnych;

– prowadzenie zajęć grupowych związanych tematycznie z obszarami: poznawanie własnych zasobów; świat zawodów i rynek pracy; rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie; planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno–zawodowych;

– aranżowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu własnych zasobów np. poprzez udział w konkursach, przygotowywanie określonych zadań na zajęcia przedmiotowe, udział w organizowaniu uroczystości i imprez szkolnych;

– określanie potencjału edukacyjno-zawodowego;

– organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji rynku pracy;

– stwarzanie okazji do udziału w wydarzeniach takich jak np. targi edukacyjne;

– umożliwianie udziału w spotkaniach informacyjnych z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych;

– informowanie o ofercie kształcenia w szkołach programowo wyższych;

– umożliwienie udziału w spotkaniach z absolwentami szkoły (prezentacje ścieżek rozwoju edukacyjno-zawodowego);

– organizowanie spotkań z przedstawicielami zawodów;

– organizowanie spotkań z inspirującymi osobami (pasjonatami, autorami innowacyjnych rozwiązań – młodymi ludźmi, którzy odnieśli sukces zawodowy);

– organizowanie wycieczek zawodoznawczych;

– stwarzanie uczniom klas VII–VIII możliwości udziału w ramach zajęć edukacyjnych w zajęciach u pracodawców lub w centrach kształcenia praktycznego – zgodnie z ich zainteresowaniami i potrzebami;

– umożliwienie dostępu do informacji edukacyjno-zawodowej poprzez strony internetowe szkoły,  tablice informacyjne, ogłoszenia, plakaty, e-dziennik;

– organizowanie imprez o charakterze zawodoznawczym, np. konkursy, festiwale czy prezentacje zawodów;

– umożliwianie uczniom udziału w tzw. lekcjach zawodoznawczych organizowanych przez szkoły ponadpodstawowe zawodowe;

– udostępnianie materiałów multimedialnych (np. gier edukacyjnych, filmów i innych e-zasobów) ułatwiających samopoznanie, podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Działania kierowane do nauczycieli, wychowawców, specjalistów:

– umożliwienie udziału w szkoleniach i kursach z zakresu doradztwa zawodowego;

– prowadzenie lekcji otwartych;

– inicjowanie kontaktów z przedstawicielami instytucji rynku pracy;

– udostępnianie zasobów z obszaru doradztwa zawodowego;

– wspieranie w realizacji zadań doradztwa zawodowego.

Działania kierowane do rodziców:

– organizowanie spotkań informacyjno-doradczych z doradcą zawodowym w szkole;

– inicjowanie kontaktów z przedstawicielami instytucji działających na rynku pracy;

– prowadzenie konsultacji dotyczących decyzji edukacyjno-zawodowych uczniów;

– informowanie o targach edukacyjnych;

– udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych (między innymi poprzez: biblioteczkę publikacji, stronę www szkoły, tablice informacyjne, e-dziennik);

– włączanie rodziców w szkolne działania związane z orientacją zawodową i doradztwem zawodowym.

Orientacja zawodowa i doradztwo zawodowe dla uczniów są realizowane:

– podczas grupowych zajęć związanych z doradztwem zawodowym prowadzonych przez doradcę zawodowego, które wynikają z ramowych planów nauczania;

– podczas:

* zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

* wspomagania uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami, prowadzonych przez doradcę zawodowego, nauczycieli i wychowawców – m.in. na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach z wychowawcą i innych zajęciach, a także w formie indywidualnych porad i konsultacji prowadzonych przez doradcę zawodowego (lub innych specjalistów, wychowawców, nauczycieli);

– podczas innych działań związanych z doradztwem zawodowym realizowanych w szkole (jak np. projekty edukacyjne, konkursy zawodoznawcze) lub poza nią (np. udział w targach edukacyjnych, festiwalu zawodów, w wizytach zawodo­znawczych w zakładach pracy).

 1. Metody pracy doradczej:

– metody aktywizujące (burza mózgów, dyskusja, giełda pomysłów, mapy myślowe)- wspólne pracowanie nad rozwiązaniem problemu,

– metody plastyczne – komiksy, plakaty,

– metody audiowizualne – wykorzystanie Internetu jako narzędzi zdobywania informacji, programy i prezentacje multimedialne,

– filmy edukacyjne

– gry i zabawy rozwijające myślenie strategiczne,

– testy predyspozycji zawodowych,

– trening komunikacji i zachowań społecznych, mini-wykłady, pogadanki.

 1. Realizatorzy działań związanych z doradztwem zawodowym

WSDZ realizowany będzie przez społeczność szkolną: dyrekcję szkoły, nauczycieli i wychowawców, pedagoga szkolnego, psychologa, doradcę zawodowego, uczniów klas 1 – 8 i ich rodziców. Szkoła będzie w tym zakresie współpracowała z instytucjami  i organizacjami wspierającymi jej pracę.

Doradztwo zawodowe obejmuje spójne działania szkoły w zakresie pracy indywidualnej i grupowej z uczniami przy wsparciu i poradnictwie nauczycieli oraz zaangażowaniu rodziców. Działania mają charakter zaplanowany, systematyczny. Jest to zobowiązanie i wysiłek całej społeczności szkolnej, w której poszczególne grupy podejmują określone działania.

Zakres zadań poszczególnych osób zaangażowanych w proces doradczy wynika z kompetencji, profilu wykształcenia, wykładanych treści oraz podstawy programowej w szkole podstawowej.

Koordynator doradztwa zawodowego bierze udział w planowaniu działań szkoły w zakresie doradztwa zawodowego, aktualizuje informacje związane z doradztwem zawodowym, dokonuje bieżącego monitorowania realizacji WSDZ.

Doradca zawodowy:

– określa mocne strony uczniów, ich predyspozycje, zainteresowania i  uzdolnienia ;

– pomaga uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

– prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego oraz zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

– wspiera nauczycieli, wychowawców, specjalistów i rodziców w realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym,

– prowadzi doradztwo indywidualne dla uczniów;

– systematycznie diagnozuje zapotrzebowanie uczniów, rodziców i nauczycieli na działania związane z doradztwem zawodowym;

– planuje, koordynuje, monitoruje i prowadzi ewaluację oraz promuje działania związane z doradztwem zawodowym podejmowane przez szkołę we współpracy z wychowawcami, nauczycielami i specjalistami;

– gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla danego poziomu kształcenia;

– organizuje współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły podnoszącą efektywność prowadzonych działań związanych z doradztwem zawodowym;

– współpracuje z dyrektorem szkoły, realizując zadania związane z orientacją zawodową i doradztwem zawodowy;

– współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych, instytucjami działającymi na rynku pracy i partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego w celu realizacji działań z zakresu doradztwa zawodowego.

Wychowawcy:

– określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

– eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania z treściami programowymi orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego;

– włączają do swoich planów wychowawczych zagadnienia z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego;

– realizują tematy związane z orientacją zawodową i doradztwem na godzinach wychowawczych;

– wskazują uczniom specjalistów udzielających wsparcia w planowaniu kariery zawodowej;

– współpracują z rodzicami w zakresie planowania ścieżki kariery eduk.-zawod. ich dzieci;

– współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.

Nauczyciele (w tym nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej):

– określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

– eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania z treściami programowymi orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego;

– współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizowania zajęć orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego dla uczniów;

– przygotowują uczniów do udziału w konkursach np. zawodoznawczych;

– organizują w sali edukacji wczesnoszkolnej kąciki zawodoznawcze;

– współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.

Specjaliści- psycholog, pedagog, logopeda:

– określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

– włączają treści z zakresu orientacji zawodowej i zawodowego w prowadzone przez siebie zajęcia dla uczniów;

– współpracują z wychowawcami klas w ramach realizowania działań z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego dla uczniów;

– włączają się w proces podejmowania przez uczniów decyzji edukacyjnych i zawodowych (informacje dotyczące ucznia wynikające z pracy specjalisty);

– współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.

Nauczyciele-wychowawcy w świetlicy szkolnej:

– włączają w zajęcia realizowane w świetlicy szkolnej treści z zakresu orientacji zawodowej;

– rozpoznają i wspierają w rozwoju zdolności i uzdolnienia uczniów;

– wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;

– udzielają uczniom informacji o możliwościach korzystania z usług doradcy zawodowego.

Nauczyciel-bibliotekarz:

– współpracuje z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym;

– opracowuje, aktualizuje i udostępnia zasoby dotyczące doradztwa zawodowego;

– włącza się w organizowane przez szkołę i instytucje zewnętrzne wydarzenia z zakresu doradztwa zawodowego.

 1. Podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań:

– Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Bytomiu

– Ochotnicze Hufce Pracy

– Bytomskie Ośrodek Edukacji

– Cech Rzemiosł w Bytomiu

– Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP- OTK

– Urząd Pracy

– biblioteka miejska

– szkoły ponadpodstawowe

 1. Zasoby materialne:

biblioteczka doradcy zawodowego

– zasoby informacji drukowanych w bibliotece

– materiały wypracowane przez doradcy zawodowego wspomagające pracę

– informacje na stronie internetowej szkoły

 1. Ewaluacja wewnętrzna:

karty monitoringu realizacji treści z doradztwa zawodowego

rozmowy z uczniami

rozmowy z rodzicami

rozmowy z nauczycielami

 1. Program realizacji WSDZ klasach I- III, IV-VI i VII- VIII stanowią załączniki do wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

Opracowanie:

Dorota Żuber, szkolny doradca zawodowy

 

Szkoły ponadpodstawowe- Bytom rekrutacja 2020/21 pdf 

Galeria 🙂

 

 

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, ul. Rataja 3