Nabór elektroniczny – informacje dla uczniów klas VIII szkół podstawowych
Data: 13 kwietnia 2021r.
Autor: Administrator

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 prowadzona będzie w formie elektronicznej, poprzez stronę  https://slaskie.edu.com.pl/

Od 7 maja 2021 r. ww. strona zostanie otwarta dla kandydatów, którzy mogą przeglądać oferty szkół ponadpodstawowych.

Na ww. stronie internetowej znajduje się do pobrania podręcznik dla kandydata, który  szczegółowo omawia wszystkie kluczowe kwestie związane z procesem rekrutacji m.in. podpowiedzi jak skonstruować dobrą listę preferencji, jakich błędów nie popełniać, jak przebiega proces rekrutacji, od czego zależy pierwszeństwo kwalifikacji, jak zwiększyć swoje szanse oraz wiele innych cennych informacji i porad.

I ETAP – zakładanie konta w systemie

od 17 maja 2021 r.rejestracja odbywa się przez wypełnienie formularza na stronie  https://slaskie.edu.com.pl  z podaniem danych kandydata.

II ETAP- wybór oddziałów i szkół

od 17 maja 2021 r. Uczeń wybiera trzy szkoły, do których chciałby uczęszczać. Następnie buduje tzw. listę preferencji. Polega to na wyborze w tych szkołach klas, w których chciałby się uczyć. Nie ma ograniczeń w ilości klas w każdej z tych trzech szkół! Klasy można układać w kolejności niezależnie od kolejności wybranych wcześniej szkół. Klasa, którą wybierze jako pierwszą na liście, system uzna za najważniejszą dla kandydata, a ostatnią z listy jako klasę, którą jest najmniej zainteresowany.

III ETAP- składanie podań do szkoły pierwszego wyboru

od 17 maja 2021 r. do dnia 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzonych szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składa się od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.

  1. Forma PAPIEROWA
    Za pośrednictwem swojego konta internetowego w systemie kandydat drukuje podanie. Na wydrukowanym podaniu nie wolno nanosić już żadnych zmian. Podanie musi być podpisane przez kandydata oraz przez jego rodziców lub prawnych opiekunów. Kandydat dostarcza podanie tylko do szkoły pierwszego wyboru – pierwszej z listy preferencji. W szkole podanie zostanie zweryfikowane pod względem zgodności z danymi w systemie.

    W związku z trwającą i zmieniającą się sytuacją epidemiczną, proszę skontaktować się telefonicznie ze szkołą pierwszego wyboru, w celu ustalenia sposobu dostarczenia podania lub sprawdzić informacje na stronach szkół pierwszego wyboru.

  2. Forma ELEKTRONICZNA (Profil Zaufany rodzica/opiekuna prawnego ucznia)
    Za pośrednictwem swojego konta internetowego w systemie można złożyć wniosek elektronicznie UWAGA! wymagany jest wówczas podpis rodziców/opiekunów prawnych przez PROFIL ZAUFANY (bez wymaganego podpisu podanie nie będzie weryfikowane).

IV ETAP- dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia do szkoły pierwszego wyboru

od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.

Do szkoły pierwszego wyboru kandydat dostarcza dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

W związku z trwającą i zmieniającą się sytuacją epidemiczną, proszę skontaktować się telefonicznie ze szkołą pierwszego wyboru, w celu ustalenia sposobu dostarczenia ww. dokumentów lub sprawdzić informacje na stronach szkół pierwszego wyboru.

 V ETAP – zapoznanie się z wynikami naboru

 22 lipca 2021 r.

VI ETAP – potwierdzanie woli podjęcia nauki

od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r.

Kandydat sprawdza, do której szkoły został przyjęty i zanosi do niej oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu, o ile nie dostarczył ich wcześniej.

UWAGA! Kandydat, który nie dostarczy oryginału tych dokumentów zostanie skreślony z listy zakwalifikowanych do danej szkoły.

2 sierpnia 2021 r.  nastąpi ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach.

Wszystkie terminy rekrutacji znajdują się również na stronie kandydata oraz na stronach KURATORIUM OŚWIATY w KATOWICACH.

Uczniowie rejestrują się do systemu indywidualnie, prosimy jednak Państwa o udzielenie pomocy swoim uczniom w założeniu konta i wyborze szkół np. na godzinie wychowawczej lub na zajęciach informatycznych.

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, ul. Rataja 3
Skip to content