Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16

Realizacja zadania sfinansowana ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”

Termomodernizacja budynku SP 16

PROGRAMY RZĄDOWE:
Zamówienia publiczne

2023-02-23

Plan postępowania o udzielenie zamówień na 2023 rok

2023-01-12

Informacja z otwarcia ofert ogłoszonego przez Szkołę Podstawową nr 16 w Bytomiu postępowaniu pn. „Dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej nr 16 w Bytomiu” (pdf)

2023-01-12

Informacja w sprawie ogłoszonego przez Szkołę Podstawową nr 16 w Bytomiu postępowania w trybie podstawowym pn. „Dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej nr 16 w Bytomiu” (pdf)

2023-01-04

Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego – zwanego dalej postępowaniem prowadzone w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 pn: „Dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej nr 16 w Bytomiu”

Specyfikacja warunków zamówienia (pdf)

Specyfikacja warunków zamówienia (doc)

zał. 1 Formularz oferty (pdf)

zał. 1 Formularz oferty (odt)

zał. 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz  o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (pdf)

zał. 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz  o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (odt)

zał. 3 Wzór umowy (pdf)

zał. 3 Wzór umowy (doc)

2022-12-09

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 16 w Bytomiu. (pdf)

2022-11-25

Informacja z otwarcia ofert (pdf)

2022-11-17

Postepowanie- Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 16 w Bytomiu.

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Specyfikacja warunków zamówienia (pdf)

zał. 1.do SWZ formularz oferty (doc)

zał. 2 do SWZ. Projektowane postanowienia umowne (doc)

zał. 3. do SWZ druk oświadczenia (docx)

zał. 4 do SWZ identyfikator postepowania (docx)

Zadanie 1.2 (pdf) 

Zadanie 1.3 (pdf)

Zadanie 1.4 (pdf)

Zadanie 1.5 (pdf)

Zadanie 1.6 (pdf)

Zadanie 1.1 (xlsx)

Zadanie 1.2 (xlsx)

Zadanie 1.3 (xlsx)

Zadanie 1.4 (xlsx)

Zadanie 1.5 (xlsx)

Zadanie 1.6 (xlsx)

 

2021-12-30

Informacja z otwarcia ofert 2 (pdf)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

Informacja z otwarcia ofert (pdf)

SP 16 Bytom – informacja o wartościach jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (pdf)

2021-12-21

Szkoła Podstawowa nr 16 w Bytomiu ogłasza zamówienie na roboty budowlane 
pn. „Dostawa oleju opalowego dla Szkoły Podstawowej nr 16 w Bytomiu ” – nr sprawy: SP16.TP1.4.2021.
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP.

SWZ – olej 2022 (doc)

SWZ – olej 2022 (pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ (docx)

Załącznik nr 1 do SIWZ (pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ (docx)

Załącznik nr 2 do SIWZ (pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ (docx)

Załącznik nr 3 do SIWZ (pdf)

zał. nr 4 – postan. umowne 2022 (doc)

zał. nr 4 – postan. umowne 2022 (pdf)

 

2021-12-06

Ogłoszenie (doc)

Wzór umowy 2022 (doc)

Zaproszenie (doc)

Zadanie nr1 (pdf) Zadanie nr1 (xlsx)

Zadanie nr2 (pdf) Zadanie nr2 (xlsx)

Zadanie nr3 (pdf) Zadanie nr3 (xlsx)

Zadanie nr4 (pdf) Zadanie nr4 (xlsx)

Zadanie nr5 (pdf) Zadanie nr5 (xlsx)

Zadanie nr6 (pdf) Zadanie nr6 (xlsx)

2021-10-22

Ponowne zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

2021-10-20

Unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej (pdf)

2021-10-15

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej-na stronę (pdf)

2021-10-11

13. Informacja z otwarcia ofert dodatkowych (pdf)

2021-09-28

12. Informacja z otwarcia ofert (pdf)

11. Informacja o wartościach jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (pdf)

2021-09-13

Szkoła Podstawowa nr 16 w Bytomiu ogłasza zamówienie na roboty budowlane pn. „Wymiana stolarki okiennej i drzwi w budynku Szkoły Podstawowej nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu – II” – nr sprawy: SP16.TP2.2.2021.
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy PZP.
2021-09-13

01. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021 BZP 00179148 01 z dnia 2021-09-13  (pdf)

02. SWZ – II  (pdf)

03. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  (doc)

04. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu i wykluczeniu  (docx)

05. Załącznik nr 3 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego (docx)

06. Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych  (doc)

07. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  (docx)

08. Załącznik nr 6 – Wzór umowy  (pdf)

09. Załącznik nr 7a – Opis Przedmiotu Zamówienia – drzwi (pdf)

10. Załącznik nr 7b – Opis Przedmiotu Zamówienia – okna  (pdf)

 

2021-09-07

21. Informacja o unieważnieniu postępowania

2021-08-31

19. Informacja o wartościach jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

20. Informacja z otwarcia ofert

2021-08-25

16. Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ – 2 z dn. 25.08.2021

17. Zmiana treści SWZ – 3 z dnia 25.08.2021 r.

18. Ogłoszenie zmianie ogłoszenia nr 2021 BZP 00159521 01 z dnia 2021-08-25

2021-08-23

14. Zmiana treści SWZ – 2 z dnia 23.08.2021 r. – ZMIANA TERMINU

15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021 BZP 00156591 01 z dnia 2021-08-23

2021-08-10

11. Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ – 1 (pdf)

12. Zmiana treści SWZ – 1 z dnia 10.08.2021 r. (pdf)

13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021BZP 00144569 01 z dnia 2021-08-10 (pdf)

2021-07-30

 „Wymiana stolarki okiennej i drzwi w budynku Szkoły Podstawowej nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu„.


Szkoła Podstawowa nr 16 w Bytomiu ogłasza zamówienie na roboty budowlane pn. „Wymiana stolarki okiennej i drzwi w budynku Szkoły Podstawowej nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu” – nr sprawy: SP16.TP2.1.2021.
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy PZP.

01. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021BZP 0013284701 z dnia 2021-07-30 (pdf)

02. SWZ (pdf)

03. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (doc)

04. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu i wykluczeniu (doc)

05. Załącznik nr 3 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego (doc)

06. Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych (doc)

07. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (docx)

08. Załącznik nr 6 – Wzór umowy (pdf)

09. Załącznik nr 7a – Opis Przedmiotu Zamówienia – drzwi (pdf)

09. Załącznik nr 7b – Opis Przedmiotu Zamówienia – okna (pdf)

 

2021-01-28

Plan zamówień publicznych na 2021 rok (pdf)

Plan postępowania o udzielenie zamówień na 2021 rok (pdf)

2020-12-16

Informacja z otwarcia oferty (pdf)

2020-12-09

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Postępowanie prowadzone w oparciu o zapis art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.2019 r. poz. 1843) pn:  „Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Szkoły Podstawowej nr 16 w Bytomiu”

Postanowienia umowne olej (pdf)

SWZ olej (pdf)

1. FORMULARZ OFERTOWY konkurs olej (docx)

2. ZAŁĄCZNIK nr 1 olej (docx)

3. Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTOWY (docx)

5. RODO do swz (docx)

 

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, ul. Rataja 3
Skip to content