Zamówienia publiczne

2021-10-15

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej-na stronę (pdf)

2021-10-11

13. Informacja z otwarcia ofert dodatkowych (pdf)

2021-09-28

12. Informacja z otwarcia ofert (pdf)

11. Informacja o wartościach jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (pdf)

2021-09-13

Szkoła Podstawowa nr 16 w Bytomiu ogłasza zamówienie na roboty budowlane pn. „Wymiana stolarki okiennej i drzwi w budynku Szkoły Podstawowej nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu – II” – nr sprawy: SP16.TP2.2.2021.
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy PZP.
2021-09-13

01. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021 BZP 00179148 01 z dnia 2021-09-13  (pdf)

02. SWZ – II  (pdf)

03. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  (doc)

04. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu i wykluczeniu  (docx)

05. Załącznik nr 3 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego (docx)

06. Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych  (doc)

07. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  (docx)

08. Załącznik nr 6 – Wzór umowy  (pdf)

09. Załącznik nr 7a – Opis Przedmiotu Zamówienia – drzwi (pdf)

10. Załącznik nr 7b – Opis Przedmiotu Zamówienia – okna  (pdf)

 

2021-09-07

21. Informacja o unieważnieniu postępowania

2021-08-31

19. Informacja o wartościach jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

20. Informacja z otwarcia ofert

2021-08-25

16. Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ – 2 z dn. 25.08.2021

17. Zmiana treści SWZ – 3 z dnia 25.08.2021 r.

18. Ogłoszenie zmianie ogłoszenia nr 2021 BZP 00159521 01 z dnia 2021-08-25

2021-08-23

14. Zmiana treści SWZ – 2 z dnia 23.08.2021 r. – ZMIANA TERMINU

15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021 BZP 00156591 01 z dnia 2021-08-23

2021-08-10

11. Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ – 1 (pdf)

12. Zmiana treści SWZ – 1 z dnia 10.08.2021 r. (pdf)

13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021BZP 00144569 01 z dnia 2021-08-10 (pdf)

2021-07-30

 „Wymiana stolarki okiennej i drzwi w budynku Szkoły Podstawowej nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu„.


Szkoła Podstawowa nr 16 w Bytomiu ogłasza zamówienie na roboty budowlane pn. „Wymiana stolarki okiennej i drzwi w budynku Szkoły Podstawowej nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu” – nr sprawy: SP16.TP2.1.2021.
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy PZP.

01. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021BZP 0013284701 z dnia 2021-07-30 (pdf)

02. SWZ (pdf)

03. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (doc)

04. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu i wykluczeniu (doc)

05. Załącznik nr 3 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego (doc)

06. Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych (doc)

07. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (docx)

08. Załącznik nr 6 – Wzór umowy (pdf)

09. Załącznik nr 7a – Opis Przedmiotu Zamówienia – drzwi (pdf)

09. Załącznik nr 7b – Opis Przedmiotu Zamówienia – okna (pdf)

 

2021-01-28

Plan zamówień publicznych na 2021 rok (pdf)

Plan postępowania o udzielenie zamówień na 2021 rok (pdf)

2020-12-16

Informacja z otwarcia oferty (pdf)

2020-12-09

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Postępowanie prowadzone w oparciu o zapis art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.2019 r. poz. 1843) pn:  „Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Szkoły Podstawowej nr 16 w Bytomiu”

Postanowienia umowne olej (pdf)

SWZ olej (pdf)

1. FORMULARZ OFERTOWY konkurs olej (docx)

2. ZAŁĄCZNIK nr 1 olej (docx)

3. Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTOWY (docx)

5. RODO do swz (docx)

 

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, ul. Rataja 3
Skip to content