Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16

Realizacja zadania sfinansowana ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”

Termomodernizacja budynku SP 16

PROGRAMY RZĄDOWE:
Prawa i obowiązki

Link do ankiety dla uczniów: https://www.badania-online.pl/cati/index.php/868224?lang=pl

 1. Uczeń ma prawo do:
  a) właściwie zorganizowanego procesu edukacji zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  b) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności,
  c) wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi,
  d) znajomości wymagań edukacyjnych oraz kryteriów oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych,
  e) znajomości sposobów sprawdzania osiągnięć i postępów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności,
  f) znajomości Statutu Szkoły, w tym Ocenianie Wewnątrzszkolne,
  g) znajomości programu wychowawczo – profilaktycznego,
  h) odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych oraz w okresie dni wolnych od nauki,
  i) powiadamiania z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów, zgodnie z zasadami określonymi w WSO,
  j) dodatkowej pomocy nauczyciela zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie z opanowaniem podstawy programowej,
  k) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej i poszanowanie jego godności w sprawach osobistych, rodzinnych,
  l) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacji,
  m) swobody wyrażania myśli i przekonań, a w szczególności dotyczących życia szkoły, światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza dobra innych,
  n) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez udział w pracach w wybranej przez siebie organizacji działającej na terenie szkoły lub koła zainteresowań,
  o) reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,
  p) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz jej uzasadnienia,
  q) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
  r) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru bibliotecznego, sprzętu komputerowego, podczas zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych,
  s) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
  t) wolnego wyboru zajęć pozalekcyjnych.
 2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły dotyczących zwłaszcza:
  a) systematycznego i aktywnego udziału w zajęciach edukacyjnych i w życiu szkoły,
  b) wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, systematycznego przygotowania się do zajęć edukacyjnych,
  c) punktualnego przychodzenia na zajęcia edukacyjne,
  d) przestrzegania zasad kultury i współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, innych pracowników szkoły,
  e) postępowania w sposób zgodny z dobrem społeczności szkolnej, dbania o honor, dobre imię i tradycje szkoły,
  f) okazywania szacunku nauczycielom oraz pracownikom szkoły, kolegom,
  g) przeciwstawiania się brutalności i agresji,
  h) naprawienia wyrządzonej szkody,
  i) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
  j) przestrzegania zakazu palenia papierosów, używania alkoholu i narkotyków w szkole i poza nią,
  k) przebywania w trakcie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz przerw na terenie szkoły,
  l) dbania o życie i zdrowie oraz higienę osobistą,
  m) przychodzenie na zajęcia we właściwym stroju,
  n) stosowania się do zasad korzystania w szkole z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych,
  o) dostarczania od rodziców pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych bezpośrednio po powrocie do szkoły, o ile rodzic nie zrobił tego wcześniej.
Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, ul. Rataja 3
Skip to content