Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16

Realizacja zadania sfinansowana ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”

Termomodernizacja budynku SP 16

PROGRAMY RZĄDOWE:
RODO

Administratorem danych osobowych
jest Szkoła Podstawowa nr 16 w Bytomiu, 41-905 Bytom ul. Macieja Rataja 3


dane kontaktowe Inspektora IOD
Marzena Kryszkowska
Urząd Miasta Bytom, ul. Smolenia 35
mail: iod_edu@um.bytom.pl

Klauzula informacyjna  – monitoring wizyjny
w Szkole Podstawowej nr 16 w Bytomiu

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE),  informujemy, że:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa nr 16 w Bytomiu przy  ul. Rataja 3, e-mail:  spnr16@wp.pl, tel. 32 387 53 60

Dane kontaktowe inspektora: Inspektor IOD Urząd Miejski w Bytomiu  ul. Smolenia 35, 
mail iod_edu@um.bytom.pl

  1. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO  wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom oraz ochrony mienia na podstawie art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe;
  2. Odbiorcami danych osobowych rejestrowanych przez system monitoringu  będą wyłącznie organy publiczne w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa (np. policja, prokuratura, sąd); 
  3. Dane osobowe pozyskane z monitoringu będą przetwarzane i  przechowywane w okresie  do 3 dni. Okres przechowywania może zostać przedłużony do czasu zakończenia czynności lub postępowania w którym nagranie stanowi dowód w sprawie, jednakże nie dłużej niż do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań;
  4. Kamery wizyjne obejmują następujące obszary: wejście główne, wejście boczne, wejście na sale gimnastyczną, korytarze, świetlice, teren wokół budynku, teren placu zabaw, teren boiska szkolnego;
  5. Osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(UE 2016/679);
  6. Dane osobowe nie będą  podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
  7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

xxx

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, ul. Rataja 3
Skip to content