Nabór elektroniczny – informacje dla uczniów klas VIII szkół podstawowych
Data: 25 kwietnia 2024r.
Autor: Administrator

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 prowadzona będzie w formie elektronicznej,

poprzez stronę  https://slaskie.edu.com.pl/

Od 6 maja 2024 r. ww. strona została otwarta dla kandydatów, którzy mogą tylko przeglądać oferty szkół ponadpodstawowych.

Na ww. stronie internetowej znajdują się do pobrania pliki dla kandydata, które  szczegółowo opisują wszystkie kluczowe kwestie związane z procesem rekrutacji m.in. podpowiedzi jak skonstruować dobrą listę preferencji, jakich błędów nie popełniać, jak przebiega proces rekrutacji, od czego zależy pierwszeństwo kwalifikacji, jak zwiększyć swoje szanse oraz wiele innych cennych informacji i porad.

I ETAP – zakładanie konta w systemie

od 13 maja 2024 r. – rejestracja odbywa się przez wypełnienie formularza na stronie  https://slaskie.edu.com.pl  z podaniem danych kandydata.

II ETAP- wybór oddziałów i szkół

od 13 maja 2024 r. 

Uczeń wybiera trzy szkoły, do których chciałby uczęszczać. Następnie buduje tzw. listę preferencji. Polega to na wyborze w tych szkołach klas, w których chciałby się uczyć. Nie ma ograniczeń w ilości klas w każdej z tych trzech szkół! Klasy można układać w kolejności niezależnie od kolejności wybranych wcześniej szkół. Klasa, którą wybierze jako pierwszą na liście, system uzna za najważniejszą dla kandydata, a ostatnią z listy jako klasę, którą jest najmniej zainteresowany.

 III ETAP- składanie podań do szkoły pierwszego wyboru

od 13 maja 2024 r. do dnia 17 czerwca 2024 r. do godz. 15.00, z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzonych szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składa się od 13 maja 2024 r. do dnia 29 czerwca 2024 r. do godz. 15.00. 

  1. Forma PAPIEROWA
    Za pośrednictwem swojego konta internetowego w systemie kandydat drukuje podanie. Na wydrukowanym podaniu nie wolno nanosić już żadnych zmian. Podanie musi być podpisane przez kandydata oraz przez jego rodziców lub prawnych opiekunów. Kandydat dostarcza podanie tylko do szkoły pierwszego wyboru – pierwszej z listy preferencji. W szkole podanie zostanie zweryfikowane pod względem zgodności z danymi w systemie.
  2. Forma ELEKTRONICZNA (Profil Zaufany rodzica/opiekuna prawnego ucznia)
    Za pośrednictwem swojego konta internetowego w systemie można złożyć wniosek elektronicznie UWAGA! wymagany jest wówczas podpis rodziców/opiekunów prawnych przez PROFIL ZAUFANY (bez wymaganego podpisu podanie nie będzie weryfikowane).

IV ETAP- dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia do szkoły pierwszego wyboru

od 21 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. do godz. 15.00

Do szkoły pierwszego wyboru kandydat dostarcza dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

V ETAP – zapoznanie się z wynikami naboru

12 lipca 2024 r.

VI ETAP – potwierdzanie woli podjęcia nauki

od 12 lipca 2024 r. do 18 lipca 2024 r.

Kandydat sprawdza, do której szkoły został przyjęty i zanosi do niej oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu, o ile nie dostarczył ich wcześniej.

UWAGA! Kandydat, który nie dostarczy oryginału tych dokumentów zostanie skreślony z listy zakwalifikowanych do danej szkoły.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, kandydat dostarcza także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

19 lipca 2024 r.  nastąpi ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach.

Wszystkie terminy rekrutacji znajdują się również na stronie kandydata oraz na stronach KURATORIUM OŚWIATY w KATOWICACH.

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, ul. Rataja 3
Skip to content