Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16

Realizacja zadania sfinansowana ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”

Termomodernizacja budynku SP 16

PROGRAMY RZĄDOWE:
Projekt pn. „Bytomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia”

Bytom – Miasto na Prawach Powiatu realizuje projekt
pn. „Bytomska szkoła  = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

Całkowita wartość projektu: 1 035 075,- zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 879 813, 75 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa: 51 753, 75 zł

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. – 30.06.2020 r.

Partner projektu: PROFI BIZNES GROUP Sylwia Karina Majewska

Realizatorzy projektu:

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Księdza Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego w Bytomiu

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Adama Mickiewicza w Bytomiu

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu

X Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Państwowych Szkołach Budownictwa – Zespole Szkół w Bytomiu

Główny cel projektu:

ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia podstawowego i średniego na terenie gminy Bytom poprzez objęcie wsparciem  4 szkół z terenu gminy w postaci realizacji kompleksowego programu wsparcia obejmującego: objęcie wsparciem w postaci zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwojowych oraz zajęć z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych; doposażenie 3 szkół w pracownie umożliwiające nauczanie oparte na metodzie eksperymentu w obszarze przyrody i/lub matematyki oraz w sprzęt TIK oraz zwiększenie kompetencji nauczycieli

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, ul. Rataja 3
Skip to content