Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16

Realizacja zadania sfinansowana ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”

Termomodernizacja budynku SP 16

Wizyta w Bibliotece Pedagogicznej
Data: 13 maja 2022r.
Autor: Administrator

W czwartek 12 maja 2022r. Młode Czytelniczki z klasy 4c  wraz z panią Magdaleną Kowalczuk wybrały się do bytomskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach. Podczas spotkania odbyły się warsztaty z teatrzykiem kamishibai prowadzone przez panią Wioletę Bożek. Kamishibai jest starą japońską sztuką opowiadania. W języku japońskim „kami” oznacza papier, natomiast „shibai” to teatr. Kamishibai jest zatem teatrem ilustracji, którego podstawowymi elementami są: drewniana skrzynka „butai”, formą przypominająca rozkładany teatrzyk oraz papierowe karty zawierające ilustracje do przedstawianych historii. Pani Wioleta zaprezentowała dzieciom „Bajkę o złotym jajku”. Następnie Amelia, Angelika, Nadia, Oliwia, Lena, Vanessa i Zuzia przygotowały własne karty z ilustracjami do wybranych historii i zaprezentowały je przed wszystkimi uczestnikami spotkania. Bardzo dziękujemy bytomskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach, a zwłaszcza Pani Wioli za ciekawe warsztaty i mamy nadzieję na kolejne spotkania.

Galeria:)

Historia Bytomia dobrze im znana :)
Data: 9 maja 2022r.
Autor: Administrator

05 maja 2022r. w Szkole Podstawowej nr 43 odbyła się XXI edycja powiatowego Konkursu  wiedzy o historii Bytomia. Konkurs ten organizowany jest od 2000 roku pod patronatem prezydenta Bytomia, Towarzystwa Miłośników Bytomia i Muzeum Górnośląskiego. Zawsze cieszy się dużą popularnością.  Podobnie było w tym roku, gdzie do rywalizacji w kategorii klas III-V przystąpiło 21 drużyn z 11 szkół. Zespoły musiały wykazać się znajomością dziejów naszego miasta oraz gwary śląskiej. Miło nam poinformować, iż obie nasze drużyny znalazły się w czołówce i zostały laureatami konkursu zajmując:

I miejsce – Dominika Bombelka i Bartosz Wierzejski z klasy Va

IV miejsce – Martyna Antosiewicz i Maja Ososińska z klasy IVb

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

Niebawem dołączymy fotorelację z gali wręczenia nagród.

PROGRAM PROFILAKTYKI ZINTEGROWANEJ ARCHIPELAG SKARBÓW
Data: 6 maja 2022r.
Autor: Administrator
Nabór elektroniczny – informacje dla uczniów klas VIII szkół podstawowych
Data: 28 kwietnia 2022r.
Autor: Administrator

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 prowadzona będzie w formie elektronicznej,

poprzez stronę  https://slaskie.edu.com.pl/

Od 9 maja 2022 r. ww. strona zostanie otwarta dla kandydatów, którzy mogą przeglądać oferty szkół ponadpodstawowych.

Na ww. stronie internetowej znajduje się do pobrania podręcznik dla kandydata, który  szczegółowo omawia wszystkie kluczowe kwestie związane z procesem rekrutacji m.in. podpowiedzi jak skonstruować dobrą listę preferencji, jakich błędów nie popełniać, jak przebiega proces rekrutacji, od czego zależy pierwszeństwo kwalifikacji, jak zwiększyć swoje szanse oraz wiele innych cennych informacji i porad.

I ETAP – zakładanie konta w systemie

od 16 maja 2022 r. – rejestracja odbywa się przez wypełnienie formularza na stronie  https://slaskie.edu.com.pl  z podaniem danych kandydata.

II ETAP- wybór oddziałów i szkół

od 16 maja 2022 r. 

Uczeń wybiera trzy szkoły, do których chciałby uczęszczać. Następnie buduje tzw. listę preferencji. Polega to na wyborze w tych szkołach klas, w których chciałby się uczyć. Nie ma ograniczeń w ilości klas w każdej z tych trzech szkół! Klasy można układać w kolejności niezależnie od kolejności wybranych wcześniej szkół. Klasa, którą wybierze jako pierwszą na liście, system uzna za najważniejszą dla kandydata, a ostatnią z listy jako klasę, którą jest najmniej zainteresowany.

 III ETAP- składanie podań do szkoły pierwszego wyboru

od 16 maja 2022 r. do dnia 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00, z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzonych szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składa się od 16 maja 2022 r. do dnia 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00. 

  1. Forma PAPIEROWA
    Za pośrednictwem swojego konta internetowego w systemie kandydat drukuje podanie. Na wydrukowanym podaniu nie wolno nanosić już żadnych zmian. Podanie musi być podpisane przez kandydata oraz przez jego rodziców lub prawnych opiekunów. Kandydat dostarcza podanie tylko do szkoły pierwszego wyboru – pierwszej z listy preferencji. W szkole podanie zostanie zweryfikowane pod względem zgodności z danymi w systemie.
  2. Forma ELEKTRONICZNA (Profil Zaufany rodzica/opiekuna prawnego ucznia)
    Za pośrednictwem swojego konta internetowego w systemie można złożyć wniosek elektronicznie UWAGA! wymagany jest wówczas podpis rodziców/opiekunów prawnych przez PROFIL ZAUFANY (bez wymaganego podpisu podanie nie będzie weryfikowane).

IV ETAP- dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia do szkoły pierwszego wyboru

od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00

Do szkoły pierwszego wyboru kandydat dostarcza dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

V ETAP – zapoznanie się z wynikami naboru

20 lipca 2022 r.

VI ETAP – potwierdzanie woli podjęcia nauki

od 21 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r.

Kandydat sprawdza, do której szkoły został przyjęty i zanosi do niej oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu, o ile nie dostarczył ich wcześniej.

UWAGA! Kandydat, który nie dostarczy oryginału tych dokumentów zostanie skreślony z listy zakwalifikowanych do danej szkoły.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, kandydat dostarcza także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

(W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację tę składa się w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie do 25 lipca 2022 r. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r. Niezłożenie w tym terminie, odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego uczeń został przyjęty).

29 lipca 2022 r.  nastąpi ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach.

Wszystkie terminy rekrutacji znajdują się również na stronie kandydata oraz na stronach KURATORIUM OŚWIATY w KATOWICACH.

Uczniowie rejestrują się do systemu indywidualnie, prosimy jednak Państwa o udzielenie pomocy swoim uczniom w założeniu konta i wyborze szkół np. na godzinie wychowawczej lub na zajęciach informatycznych. 

 

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, ul. Rataja 3
Skip to content