Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16

Realizacja zadania sfinansowana ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”

Termomodernizacja budynku SP 16

PROGRAMY RZĄDOWE:
Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu

1. W szkole obowiązują zasady ustalone zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej,
Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz uczeń, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów (zgodnie
z procedurą obowiązującą w szkole) bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
4. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk. Przy wejściu
do budynku zorganizowana jest strefa do odkażania rąk. W tej strefie znajduje się informacja
o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.
5. Opiekunowie uczniów klas pierwszych odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: 1 opiekun z dzieckiem. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłonę ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcję rąk).
6. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w szkole do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych)
i w wyznaczonych obszarach.
7. Zapewnia się sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Kontakt
z rodzicami/opiekunami prawnymi może odbywać się w formie e-mail, telefonicznej, poprzez dziennik elektroniczny lub w inny sposób z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
8. Rodzic zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania numeru telefonu oraz pozostawania
w stałym kontakcie ze szkoła na wypadek wystąpienia u dziecka objawów chorobowych.
9. Szkoła posiada termometr bezdotykowy i dezynfekuje go po użyciu w danej grupie.
10. Jeżeli pracownik szkoły zauważy u dziecka symptomy infekcji górnych dróg oddechowych,
w tym w szczególności kaszel, gorączkę, duszności, uczeń natychmiast zostaje odizolowany
od reszty grupy w izolatorium. Rodzice lub opiekunowie są niezwłocznie powiadamiani
o konieczności odebrania dziecka ze szkoły.
11. Lekcje odbywają się w stałych salach przypisanych do danej klasy (wyjątek zajęcia informatyczne).
12. Uczniowie kl. IV-VIII wychodzą na przerwy zgodnie z dzwonkami, spędzają
je w miarę możliwości na boisku szkolnym.
13. Przerwy międzylekcyjne uczniów klas I-III będą regulowane indywidualnie przez wychowawców nie będą się one odbywały w tym samym czasie co przerwy klas IV – VIII.
14. Podczas przerw i w przestrzeniach wspólnych zalecane jest noszenie osłony nosa
i ust zarówno przez uczniów jak i pracowników szkoły.
15. Podczas przerw zalecane jest zachowywanie dystansu społecznego.
16. Podczas przerw wszystkie klasy są regularnie wietrzone.
17. Po powrocie z przerwy wszyscy uczniowie i nauczyciele zobowiązani są do dezynfekcji
lub mycia rąk.
18. Po każdej przerwie ciągi komunikacyjne będą dezynfekowane.
19. W szkole obowiązuje zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek oraz niekoniecznie potrzebujących niepotrzebnych przedmiotów. Nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami. W tej sytuacji należy jednak zadbać, by przedmioty przynoszone przez uczniów były regularnie czyszczone i dezynfekowane.
20. Uczniowie mogą korzystać wyłącznie z własnych przyborów.
21. Uczniowie mający zajęcia wychowania fizycznego przyprowadzani są do sali gimnastycznej przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.
22. Zajęcia wychowania fizycznego będą się odbywały w miarę możliwości na świeżym powietrzu.
23. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniowie nie będą uczestniczyli w grach zespołowych.
24. Zaleca się, aby rodzice kontaktowali się z nauczycielami i pracownikami szkoły
za pośrednictwem LIBRUSA lub po uprzednim telefonicznym umówieniu się na spotkanie.
25. Funkcjonowanie świetlicy szkolnej, stołówki i biblioteki szkolnej reguluje osobna procedura.

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, ul. Rataja 3
Skip to content