Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16

Realizacja zadania sfinansowana ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”

Termomodernizacja budynku SP 16

PROGRAMY RZĄDOWE:
Procedury bezpieczeństwa regulujące organizację i pracę stołówki szkolnej i kuchni

w Szkole Podstawowej nr 16 w Bytomiu przy zachowaniu rygoru sanitarnego w okresie pandemii

  1. Niniejszy dokument określa Procedury bezpieczeństwa na terenie stołówki szkolnej w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników szkoły oraz dzieci korzystających ze stołówki.
  2. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem.
  3. Posiłki wydawane są zmianowo zgodnie z harmonogramem opracowanym w porozumieniu z Dyrektorem szkoły na podstawie zgłoszonej liczby dzieci korzystającej z obiadów w szkole.
  4. Na stołówce szkolnej może przebywać tylko wyznaczona ilość uczniów tzn. maksymalnie 25 osób plus wychowawcy pełniący dyżur obiadowy.
  5. Dystans społeczny pomiędzy osobami przebywającymi na terenie stołówki szkolnej powinien wynosić min. 1,5m.
  6. Uczeń przed wejściem na stołówkę zostawia swoje rzeczy w wyznaczonym miejscu i ma obowiązek dezynfekować ręce. Następnie podaje swoje imię i nazwisko wychowawcy pełniącemu dyżur obiadowy, w celu dokonania identyfikacji na liście obiadowej. Po wykonaniu powyższych czynności uczeń podchodzi do okienka wydawczego po posiłek. Następnie zajmuje miejsce przy stoliku z zachowaniem dystansu społecznego.
  7. Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez uczniów do okienka „zwrot naczyń”, skąd są na bieżąco odbierane do mycia przez wyznaczonego pracownika kuchni.
  8. Następna grupa może wejść na stołówkę po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjno-porządkowych i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji.
Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, ul. Rataja 3
Skip to content