Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16

Realizacja zadania sfinansowana ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”

Termomodernizacja budynku SP 16

PROGRAMY RZĄDOWE:
Procedury bezpieczeństwa regulujące organizację i pracę świetlicy szkolnej

w Szkole Podstawowej nr 16 w Bytomiu przy zachowaniu rygoru sanitarnego w okresie pandemii

 1. Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do świetlicy i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Opiekunowie nie mogą wchodzić do szatni świetlicy, dzwonią i czekają na zewnątrz.
 4. Uczniów świetlicy obowiązują zasady higieny – częste mycie rąk, dezynfekcja przy wejściu na świetlicę oraz przy wejściu na obiady.
 5. Świetlica będzie wietrzona na bieżąco, przynajmniej raz na godzinę.
 6. W świetlicy każdy uczeń z klasy I – III otrzyma szafkę, w której będzie trzymał wszystkie swoje rzeczy.
 7. Uczniowie klas IV – VIII wieszają swoje rzeczy na wieszakach w szatni co drugi wieszak (nad naklejką).
 8. Jeżeli pracownik świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy sugerujące chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę, umieszcza ucznia w izolatorium i powiadamia rodziców, którzy niezwłocznie są zobowiązani odebrać dziecko.
 9. Uczeń, u którego w domu ktoś przebywa na kwarantannie musi pozostać w domu.
 10. Uczniowie powinni mieć własne przybory typu kredki, ołówki , temperówka, klej, nożyczki itp. Nie wolno tych przyborów pożyczać innym.
 11. Nie wolno przynosić do świetlicy swoich gier i zabawek.
Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, ul. Rataja 3
Skip to content